Älykkäät tietopalvelut

Älykkäät tietopalvelut

Empowerin älykkäät tietopalvelut kattavat kaikki energian tuottajien, jakelijoiden, julkisten ja yksityisten sähköyhtiöiden sekä kaupankäyntiä energiamarkkinoilla harjoittavien yritysten prosessit mittauksesta laskutukseen. Palvelumme on jaettu moduuleihin, joten se mukautuu täysin oman tarpeesi mukaan.

Palveluiden hinnoittelu pohjautuu volyymiin, joten ne  skaalautuvat helposti ylös ja alas, mikäli vaatimuksesi muuttuvat. Tyypillisesti palveluissa hyödynnetään Empowerin omia energia-alalle kehitettyjä tietojärjestelmiä, mutta meillä on valmius operoida myös asiakkaan omia järjestelmiä tapauskohtaisesti.

Tarjoamme täyden valikoiman palveluita seuraaviin tarpeisiin ja energia-alan toimijoille:

  • Kaupankäynti energiamarkkinoilla
  • Energian tuottajat
  • Kantaverkkoyhtiöt
  • Sähkönsiirtoyhtiöt
  • Teollisuusyritykset

NordPool-sähköpörssin Elspot-vuorokausimarkkinoilla (day-ahead market) käydään kauppaa seuraavan vuorokauden jokaiselle tunnille tarvittavasta sähkönenergiasta. Empowerin energianhankinnan suunnittelu- ja optimointipalvelun tavoitteena on optimoida asiakkaan tuotannon tehotaso etukäteen, huomioiden tiedossaolevien markkinahintojen vaihtelut. Tällä tavalla autamme asiakkaitamme minimoimaan kustannukset ja saamaan parhaan taloudellisen tuloksen.

Toimintaympäristö

Tarjoukset NordPoolin Elspot-markkinoilla oleville tuotteille tehdään suljetun huutokauppajärjestelmän mukaisesti, jolloin tietoa muiden jättämistä tarjouksista ei ole saatavilla. Jotta kaupankäynnissä voi menestyä, tarvitaan aikaisempaan tietoon pohjautuva luotettava arviointi energian markkinahinnasta. Suljettu huutokauppamenettely edellyttää suunnitelman, joka tuottaa optimaalisen tuloksen kaikissa markkinatilanteissa.

Palvelutarjontamme

Empowerilla on laaja kokemus pohjoismaisten energiamarkkinoiden markkinamekanismien edellyttämien suunnitelmien laatimisesta. Sähkön hankintaa suunniteltaessa keräämme eri lähteistä asiakkaan kulutus- ja tuotantoarviot ja vertaamme niitä markkinahintaarvioihin, minkä perusteella teemme suunnitelman energian ostamisesta tai myymisestä Elspot-markkinoilla.

Palvelumme avulla voit myös vastata nykyiseen kysyntään ja sopeuttaa tuotantoasi markkinahinnan mukaan. Energianhankinnan suunnittelu- ja optimointipalvelu on yleensä osa suurempaa palvelukokonaisuutta ja liittyy läheisesti tasehallinta- ja kaupankäyntipalveluihin.

Lisätietoja palvelustamme

Kaupankäynti energiamarkkinoilla vaatii kulutus- ja tuotantoennusteita. Empowerin korkealaatuisten, ajantasaisten arvioiden avulla voit hallita operatiivisia riskejä ja saavuttaa parhaan mahdollisen tuloksen eri markkinoilla.

Toimintaympäristö

Energiamarkkinassa menestyäkseen, tarvitaan tuoretta tietoa tulevasta kulutuksesta ja energian tuottamisesta, sillä markkinatoimijoiden on pystyttävä reagoimaan kulutuksen ja energian tuotannon muutoksiin milloin tahansa. Lisäksi markkinoiden tai siirtoverkon odottamattomat tapahtumat voivat edellyttää muutoksia aikaisemmin laadittuihin suunnitelmiin, jotta markkinoilla toimiva voi saavuttaa parhaan tuloksen.

Palvelutarjontamme

Empowerilla on vuosikymmenten kokemus energiankulutus- ja energiantuotantoennusteiden laatimisesta. Valvomomme toimii ympäri vuorokauden ja työskentelemme jatkuvasti arvioidaksemme sähkön, lämmön ja maakaasun kulutusta sekä säästä riippuvaisille että riippumattomille paikoille. Toimitamme tuotannon arviot kaikista energiantuotannon muodoista ottaen huomioon markkinahintojen arviot ja asiakaskohtaiset ohjeet. Tarvittaessa voimme myös hakea alustavat tiedot suoraan asiakkaamme järjestelmistä.

Tuotamme ennusteita tarpeen mukaan sekä pitkällä aikavälillä, että lähipäiviksi tai jopa seuraaville tunneille. Reaaliaikaisessa mittauksessa olevien kohteiden ennusteita voimme säätää erikseen hyödyntämällä parametroituja korjauksia toteutuneen volyymin mukaan. Energiankulutus- ja energiantuotantoennustepalvelu on yleensä osa suurempaa palvelukokonaisuutta ja liittyy läheisesti energianhankinta-, tasehallinta- ja kaupankäyntipalveluumme.

Lisätietoja palvelustamme

Sähkön hinnan vaihtelu on merkittävä riski energiamarkkinoiden toimijoille. Empowerilla on valmius tuottaa asiakkaalle tasehallintapalvelua ympäri vuorokauden ja näin minimoida asiakkaan sähkönhankintakustannuksia markkinaolosuhteiden vaihdellessa.

Asiakkaan tasesähkön kustannusriskiä voidaan pienentää sähkön hankinnan, kulutuksen ja tuotannon aktiivisella seurannalla. Tasehallintapalveluun kuuluu mm. asiakkaan kulutusennusteiden tarkentaminen muuttuneen tilanteen mukaiseksi, tuotantosuunnitelmien päivittäminen voimalaitosten käyttötilanteiden muuttuessa sekä näiden perusteella tehtävä sähkötasetta korjaava kaupankäynti. Tarkka seuranta ja nopea reagointi vähentävät kustannusriskejä ja takaavat parhaan tuloksen liiketoiminnalle.

Asiakaskohtaisista ohjeista riippuen ennusteita voidaan päivittää joko laskennallisesti esim. lämpötilaennusteiden muutoksen perusteella tai valvomomme operaattorin tekemien toimenpiteiden perusteella. Jos toimenpiteet aiheuttavat kaupankäyntitarvetta eri markkinapaikoilla, toimintamme perustuu aina asiakkaan kanssa yhteisesti sovittuihin kaupankäynnin periaatteisiin.

Lisätietoa palvelustamme

Taseselvityspalvelu tasevastaavalle

Empowerin taseselvityspalvelu tarjoaa tasevastaavana (BRP) toimivalle markkinaosapuolelle joustavan, tehokkaan ja sujuvan palveluratkaisun muuttuvassa markkinaympäristössä. 

Tasevastaavana toimivalle sähkömarkkinaosapuolelle on olennaista täsmällinen ja kustannustehokas sähkönhankinta sekä luotettava laskutus. Näiden molempien hyvän onnistumisen edellytyksenä on taseselvitys, joka tuottaa ajantasaista ja luotettavaa tietoa sekä ennusteiden että laskutuksen tarpeisiin. 

Palvelussa ylläpidetään tasevastaavan ajantasainen taserakenne ja varmistetaan, että eSettin virallisessa taseselvityksessä käytetään oikeita taserakenteita. Empower laskee Tasevastaavan taseen ja varmistaa, että taseselvityksen lähtötiedot sekä tulokset vastaavat eSettin laskemia virallisia tietoja sekä energioiden että kustannusten osalta. Virheellisistä ja epäilyttävistä lähtötiedoista ollaan aina yhteydessä tiedon tuottaneeseen verkkoyhtiöön tai muuhun osapuoleen. 

Jos tasevastaavan taseessa on useita osapuolia, palvelussa lasketaan tasevastaavan ja osapuolten väliset sähköntoimitukset sekä näiden kustannukset. Tämä mahdollistaa Tasevastaavan asiakaslaskutuksen. 

Taseselvitystiedot raportoidaan Empowerin EnerimEMS-järjestelmän web-käyttöliittymässä, jonne Tasevastaava saa tarvittavat käyttöoikeudet. Palvelu kattaa myös tarvittavan vakiomuotoisen tiedonvaihdon TSO:n ja eSettin kanssa. Järjestelmässä on myös muita rajapintoja Tasevastaavan omaan järjestelmään, mm. EDIEL, XML ja erilaiset csv-muotoiset tiedostorakenteet. Taseselvityspalvelu on yleensä osa suurempaa palvelukokonaisuutta ja liittyy läheisesti tasehallinta-, kaupankäynti- ja raportointipalveluihimme. 

Haluatko lisätietoja?

Taseselvityspalvelu jakeluverkonhaltijoille

Verkonhaltijalla on merkittävä vastuu sähkömarkkinoiden toiminnassa. Verkonhaltijoiden vastuulla oleva mittaus ja taseselvitys tuottavat valtaosan myyjien ja tasevastaavien taseselvitys- ja laskutustiedosta. Näiden tietojen hyvä laatu ja tietojen toimituksen täsmällisyys ovat ensiarvoisen tärkeitä koko markkinan toiminnan kannalta. Verkonhaltijan velvollisuudet kasvoivat entisestään 1.5.2017 NBS-mallin käyttöönoton myötä. 

Palvelu perustuu verkon rajapisteiden ja sisäisten käyttöpaikkojen mittaustietoihin, joiden validointi sisältyy palveluun. Taseselvityspalvelussa lasketaan em. mittaustietoihin perustuen taseselvitysmallin mukaiset myyjäkohtaiset summatiedot, verkon rajapistesummat sekä verkon häviöt. Taseselvityksen tulostiedot toimitetaan taseselvitysyksikkö eSettille sanomaliikenteellä päivittäin voimassa olevan taseikkunan puitteissa. Myyjille toimitetaan käyttöpaikkakohtaiset mittaustiedot laskutusta varten.  

Osana palvelua Empower ylläpitää verkonhaltijan taseselvityksen rakenteellisia tietoja eSettin järjestelmässä. Taseselvityspalvelu on skaalattavissa myös teollisuus- ja voimalaitosverkoille. 

Palvelu on mahdollista toteuttaa Empowerin omalla palvelualustalla tai voimme tarvittaessa operoida myös asiakkaan omia järjestelmiä. Jakeluverkonhaltijan asiakastietojärjestelmän rajapinta on tärkeä lenkki palvelussa ja tuemmekin useita erilaisia liityntäratkaisuja. Jakeluverkonhaltijan taseselvityspalvelu on yleensä osa laajempaa palvelukokonaisuutta ja se liittyy läheisesti varsinkin mittauspalveluun. 

Haluatko lisätietoja?

Sähkön myyjällä on tavallisesti asiakkaita useiden eri jakeluverkkojen alueella. Tällaisessa toimintaympäristössä asiakaskohtaisten mittaustietojen hallinta ja tarkastus sekä laskutuksen ja sähkönhankinnan virheettömyydestä huolehtiminen ovat tärkeitä tehtäviä. Seuraamalla sähkönmyynnin laskutuksen ja tasetietojen vastaavuutta voidaan varmistaa laskutuksen virheettömyys ja välttää hankalia rahallisia jälkikorjauksia. 

Taseenvarmistuspalvelussa Empower vastaanottaa myyjän asiakaskohtaiset tuntimittaustiedot verkkoyhtiöiltä, tarkastaa mittaustiedot sekä tekee vertailun taseselvityksessä käytettäviin summatietoihin. Palveluun kuuluu myös tarkastettujen tuntimittaustietojen toimitus asiakkaan asiakastietojärjestelmään laskutusta varten. 

Palvelu on mahdollista toteuttaa joko Empowerin palvelujärjestelmällä tai asiakkaan omaa järjestelmää käyttäen. Palvelussa on yleensä aina rajapinta asiakkaan asiakastietojärjestelmään. Empower tukee useita erilaisia rajapintaratkaisuja. 

Haluatko lisätietoja?

Empowerilla on vuosien kokemus NordPoolin markkinoista. Meillä on 24/7-valmius käydä kauppaa, joko suoraan markkinaosapuolien toimeksiannosta tai kumppaniemme kautta. Empower on puhtaasti palveluntarjoaja, ei koskaan markkinaosapuoli. olkoon kyse Elspot- tai Elbas-markkinasta, laadimme aina kaupankäynnin käytännön toteutuksesta asiakaskohtaiset ohjeet, joissa huomioimme asiakkaan toimintaympäristön ja tavoitteet mahdollisimman tehokkaan kaupankäynnin maksimoimiseksi. Kaupankäyntipalvelumme ovat yleensä osa laajempaa palvelukokonaisuutta ja liittyvät läheisesti energiankulutus- ja energiantuotantoennustepalveluun, energianhankinta-, tasehallinta- sekä laskutus- ja raportointipalveluihimmemme.

Elspot-markkinat

NordPoolin Elspot-markkinat ovat maailman suurimmat "tulevaisuuden" sähkön markkinat, jossa käydään kauppaa seuraavan vuorokauden jokaiselle tunnille tarvittavasta sähköntuotannosta. Olemme valmiita suorittamaan Elspot-kaupankäyntiä vuoden jokaisena päivänä, joko suoraan markkinaosapuolen puolesta, kumppanimme kautta tai kahden osapuolen välillä samoja Elspot-kaupankäyntiperiaatteita noudattaen. Teemme tarjouksia asiakkaidemme puolesta ennalta asetettujen kriteerien tai ehtojen mukaisesti, kuten esimerkiksi spot-hintatason tai lämpötilaennusteiden perusteella. Palvelumme sisältää mahdollisuuden lähettää Elspot-tarjouksia virhemarginaalin minimoivassa sähköisessä muodossa. EnerimEMS-energianhallintajärjestelmässämme kaupankäynnin tulokset ovat myös sähköisessä muodossa.

Haluatko lisätietoja?

Elbas-markkinat

Nord Poolin Elbas-markkina on Elspotin jälkimarkkina. Koska jälkimarkkinalla operoidaan ajallisesti lähellä sähkön fyysistä toimitusta, todellinen kysyntä ja tarjonta saadaan kohtaamaan tarkemmin kuin pelkästään edellisten vuorokausien ennusteiden pohjalta tehdyllä Elspot-kaupalla. Empowerilla on vuosien kokemus Nord Poolin markkinoilla toimimisesta ja meillä on 24/7 valmius toteuttaa sähkökaupat asiakkaan puolesta jatkuvasti auki olevilla Elbas-markkinoilla.

Haluatko lisätietoja?

Laskutus on tärkeä osa liiketoimintaa ja hyvin määriteltynä ja säännöllisesti toistuvana prosessina helppo ostaa palveluna. Ostetun palvelun avulla tilaaja voi keskittyä ydinliiketoimintaansa ja vapauttaa asiantuntijoita aikatauluihin sidotusta operatiivisesta työstä. Asiakkaitamme ovat tasevastaavan, myyjän ja jakeluverkonhaltijan roolissa toimivat markkinaosapuolet Pohjoismaissa. 

Empowerin Laskutuspalvelu muodostaa Tilaajan asiakkaille tai muille Tilaajan laskuttamille tahoille, esimerkiksi osakkaille, lähetettävät myynti- tai itselaskut.  

Laskujen muodostuksessa tarvittavat lähtötiedot (sopimustiedot, asiakastiedot, maksutilit, tuoterakenteet ja hinnat jne.) ylläpidetään IT-järjestelmissä sovitun mukaisesti ja järjestelmäkokonaisuudesta riippuen joko Tilaajan tai Toimittajan toimesta. Laskutuksessa tarvittavat laskukohtaisesti muuttuvat arvot, kuten mitatut käytöt ja esim. kertaluontoisten laskujen tiedot saadaan esim. rajapintojen kautta, toisen prosessin yhteydessä tehtävän datankeruun ja laskennan tuotoksena, tai esimerkiksi sähköpostilla.  

Laskutuspalvelun perusprosessi, eli laskutusten operointi ja valvonta, tuotetaan Empowerin toimesta oma-aloitteisesti sovitun aikataulun puitteissa, virka-aikana ja viestien tilaajalle sovitun mukaisesti esim. poikkeamatilanteissa.  

Laskujen jakelu, laskuaineiston siirto arkistointijärjestelmään, loppuasiakasportaaliin, kirjanpitoon, saatavien hallintaan ja muihin mahdollisiin kolmansien osapuolien järjestelmiin sovitaan tilaajakohtaisesti. 

Haluatko lisätietoja?
Haluatko lisätietoja?