Energiajoustopalvelut

Energiajoustopalvelut

Kysyntäjoustopalvelumme kattaa sekä energiankulutuksen että energiantuotannon jouston.

Empowerin kysyntäjoustopalvelu huolehtii puolestasi asettamiesi kriteerien mukaisesti tehokkaasta kaupankäynnistä säätösähkömarkkinoilla ja varmistaa sähkönkäytön ja -tuotannon taloudellisen tehokkuuden.

Säätösähkökauppa

Eräs tärkeä energiamarkkinaosapuolien tehtävä on huolehtia sähköntuotannon ja kulutuksen välisestä hetkellisestä tehotasapainosta kansallisten säätösähkömarkkinoiden kautta, mitkä puolestaan ovat osa pohjoismaisia säätösähkömarkkinoita. Tavoitteena on tasapainottaa sähkönkulutuksen ja sähköntuotannon välisiä eroja 15 minuutin aikajakson aikana. Kaupalla, joka toteutetaan lähellä toimitusaikaa, pyritään tasapainottamaan kansallisen ja pohjoismaisen kulutuksen ja tuotannon välinen tilanne taajuusohjattujen varausten avulla.

Sähkösäätömarkkinoilla käytävä kauppa edellyttää markkinaosapuolelta vähintään 5 MW: n säätökapasiteettia, jonka markkinaosapuoli voi toteuttaa kulutusta tai tuotantoa ylöspäin tai alaspäin säätämällä. Tarpeen vaatiessa osapuolen on voitava aktivoida tarjouksensa 15 minuutin kuluessa tilauksesta. Sähkösäätömarkkinoilla kaikki tietyn tunnin aikana suoritettavat liiketoimet arvostetaan yhdellä säätöteholla, riippumatta alkuperäisessä tarjouksessa esitetystä hinnasta.

Empowerin kysyntäjoustopalvelut

Toimitamme kysyntäjoustoon liittyviä kokonaisratkaisuja, joilla toimija saa yhden luukun periaatteella kaiken, mitä tarvitaan joustavan resurssin aktivoimiseksi jouston markkinapaikoilla.

Kartoitamme yhdessä toimijan kanssa kysyntäjoustoon soveltuvia resursseja, jotka voivat olla esimerkiksi teollista kulutuskuormaa tai varavoimaa. Resurssien ominaisuuksien pohjalta määritetään markkinapaikat, joille kyseisillä resursseilla on mahdollista osallistua. Selvitämme myös yhdessä toimijan kanssa millaisia mahdollisia laiteinvestointeja tarvitaan markkinapaikkojen vaatimuksien täyttämiseksi. Esiselvityksen lopputuloksena saadaan kannattavuusarvio siitä, olisiko toimijan käytettävissä olevilla resursseilla taloudellisesti kannattavaa osallistua joustomarkkinoille.

Mikäli projektin käynnistämiseksi saadaan positiivinen päätös, toimitamme ja asennamme tarvittavat mitta- ja ohjauslaitteet yhdessä kumppaniverkostomme kanssa. Rakennamme markkinapaikkojen vaatimukset täyttävät tiedonsiirtokanavat esimerkiksi Fingridin suuntaan sekä varsinaisen kaupankäyntijärjestelmän energianhallintajärjestelmäämme.

Tarjoamme jatkuvana päivittäispalveluna kaupankäyntipalveluja, joilla jousto tarjotaan markkinapaikasta riippuen esimerkiksi päivittäin taajuusohjatulle reservimarkkinalle.

Empower toteuttaa eri tyyppisiä taajuusohjattuja energiajoustokokonaisuuksia asiakaskohtaisen tarpeen mukaan.  

Pohjoismaisia sähkömarkkinoita pidetään yhtenä maailman kehittyneimmistä. Energiajouston hyödyntämisen osalta ollaan pitkällä ja markkinapaikkoja kehitetään jatkuvasti suuntaan, joka mahdollistaa uusien toimijoiden ja resurssien osallistumisen voimajärjestelmän tasapainottamiseen. Esimerkiksi Suomessa erityisesti taajuusohjattuihin reservimarkkinoihin osallistuva jouston määrä on kasvanut merkittävästi niihin liittyvien sääntöuudistusten myötä.

Toimintaympäristö

Nimensä mukaisesti taajuusohjatuilla reservimarkkinoilla edellytetään, että sähköverkon taajuutta seurataan paikallisesti ja reagoidaan tarvittaessa taajuuden muutoksiin. Käyttöreservimarkkinalla edellytetään lähes jatkuvaa säätöä molempiin suuntiin taajuusalueella 50,1-49,9 Hz. Häiriöreservimarkkinalla reagoidaan suurempiin taajuuspoikkeamiin välillä 49,9-49,5 Hz joko lisäämällä tuotantoa tai pudottamalla kuormaa. Viimeisten sääntöuudistusten myötä on mahdollista osallistua markkinoille aggregoimalla pienempiä resursseja, jotka yhdessä täyttävät markkinapaikan säännöt, vaikka yksittäiset resurssit eivät siihen kykenisi. Lisäksi nykyään on sallittua yhdistää resursseja kulutus- ja tuotantotaseista sekä eri tasevastaavien taseista. 

Palvelutarjontamme

Toimitamme kokonaisratkaisuja, joilla toimija kykenee tarjoamaan joustavan resurssinsa taajuusohjatuille reservimarkkinoille.

Toteutamme tarvittavat resurssikohtaiset reaaliaikamittaukset sekä paikallisen taajuusmittauksen ja rakennamme markkinapaikan sääntöjen mukaisen tietoliikenteen Fingridin suuntaan. Toteutamme sähköverkon taajuutta seuraavan ohjauslogiikan kohteeseen asennettavaan ala-asemaan, joka antaa ohjauskäskyn esimerkiksi kohteen releohjaukselle, kun sähköverkon taajuus poikkeaa sallituista rajoista.

Tarjoamme palveluna reservikaupankäyntipalvelua Fingridin taajuusohjattujen markkinapaikkojen vuosi- tai tuntimarkkinalle ja toimitamme päivittäisrutiinina reservisuunnitelmat tai tuntitarjoukset. Vastaanotamme kauppojen toteumatiedot Fingridiltä ja aktivoimme ohjattavien kohteiden ohjauslogiikat niiden tuntien osalta joille kauppoja realisoituu. Ennen tuotantokäytön aloittamista automaattisen ohjauslogiikan toiminta todennetaan säätökokeilla yhteistyössä kantaverkkoyhtiön kanssa.

Mikäli kohteessa jo on monipuolinen automaatiojärjestelmä, johon liittyy esim. resurssikohtaista mittausta ja ohjausta, voidaan palvelumme mukauttaa esimerkiksi siten, että se kattaa reservikaupankäynnin rutiinit ja kauppojen toteumatiedon sekä esimerkiksi sähköverkon taajuustiedon toimittamisen kohteen automaatiolle ohjauslogiikan lähtötiedoiksi. Tällaisessa tapauksessa varsinainen ohjaus tapahtuu kohteen oman automaation kautta, mutta reaaliaikaiset mittaustiedot toimitamme tarvittaessa tässäkin tapauksessa Fingridille.

Empower laatii asiantuntijapalveluna kannattavuusarvioita, joiden myötä toimijalle syntyy kattava näkemys omista jouston hyödyntämismahdollisuuksistaan.

Pohjoismaisia sähkömarkkinoita pidetään yhtenä maailman kehittyneimmistä. Erityisesti energiajouston hyödyntämisen osalta ollaan pitkällä ja markkinapaikkoja kehitetään jatkuvasti suuntaan, joka mahdollistaa uusien toimijoiden ja resurssien osallistumisen voimajärjestelmän tasapainottamiseen. Esimerkiksi Suomessa on lukuisia eri markkinapaikkoja, joille joustavalla resurssilla voi osallistua.

  

Energiajouston markkinapaikkojen vaatimukset

Markkinapaikkojen vaatimukset ja toisaalta myös ansaintamahdollisuudet eroavat toisistaan. Keskeisimmät vaatimukset liittyvät minimitehoon, jolla markkinapaikalle on mahdollista osallistua, sekä vaadittaviin aktivointiaikoihin. Vaadittavat minimitehot vaihtelevat esimerkiksi taajuusohjatun käyttöreservimarkkinan 0,1 MW:sta aina säätösähkömarkkinan 5 MW:iin. Aktivointiajat vaihtelevat sekuntiluokasta säätösähkömarkkinoiden 15 minuuttiin ja aina Elspot-markkinan n.1 vrk reagointinopeuteen. Usein vaatimuksiin kuuluu myös reaaliaikaisen tiedon toimittamista kantaverkkoyhtiö Fingridin suuntaan. Varsinainen kaupankäynti eri markkinapaikoilla, eli jouston tarjoaminen markkinoille vaatii myös omat päivittäiset rutiininsa.

Esiselvitysvaihe ja kannattavuusarvio

Kartoitamme yhdessä asiakkaan kanssa hyödynnettävissä olevat joustavat resurssit ja määritämme markkinapaikat, joille kyseisillä resursseilla olisi mahdollista osallistua. Alussa on tärkeää selvittää mm. ohjattavien resurssien teho ja lukumäärä, ohjauksen vasteaika, voidaanko resurssia ohjata molempiin suuntiin (ylös-/alassäätö), millainen ohjausratkaisu resurssiin liittyy (esim. rele- tai tyristoriohjaus), millainen mittausratkaisu resurssiin mahdollisesti liittyy ja mahdollisen resurssiin liittyvän teollisen  tuotantoprosessin asettamat ohjausrajoitteet.

Selvitämme yhdessä asiakkaan kanssa, millaisia mahdollisia laiteasennuksia tarvitaan, jotta markkinapaikkojen tekniset vaatimukset olisi mahdollista täyttää. Laadimme tarvittaessa asiakkaan kanssa myös prosessin, jonka mukaan käytettävissä olevaa joustokapasiteettia voisi ennustaa. Lisäksi markkinapaikasta riippuen suunnitellaan myös tarvittavat ohjauslogiikat ja niiden toteuttaminen.

Ansaintapotentiaali arvioidaan voimassaolevien korvaustasojen ja tuoreimpien markkinapaikkojen kauppojen toteumatietojen perusteella.

Varsinaisten jouston markkinapaikkojen hyödyntämisen lisäksi omilla joustavilla resursseilla voi saavuttaa taloudellista hyötyä myös toimijan oman energiataseen tasapainottamisen näkökulmasta.

Haluatko lisätietoja?