Kunnossapito

Tuulivoiman kunnossapito ja valvonta

Sähköaseman ja sisäverkon kunnossapito

Sähköaseman käytettävyys on tärkeää tuulipuiston tuotantotehokkuuden kannalta. Ennakoivalla kunnossapidolla on merkittävä rooli vikojen ennaltaehkäisyssä, ja odottamattoman vian sattuessa paikalle tulee saada ammattitaitoinen henkilöstö, joka pystyy paikallistamaan vian ja palauttamaan sähköt tuulituotannon keskeytyksen minimoimiseksi.

Empower tarjoaa tuulivoima-asiakkailleen kattavan kunnossapitopalvelun, joka sisältää sekä ennakoivat tarkastukset ja huollot että viankorjauspalvelun. Suurjännitelaitteistot edellyttävät myös asetusten mukaista käytönjohtajaa. Käytönjohtajapalvelu on mahdollista sisällyttää sopimukseemme.

24/7 valvonta- ja käyttöpalvelut

Tuulivoimalat tarvitsevat jatkuvaa valvontaa, operaattorin, joka valvoo sekä voimaloiden että tulipuistoon liitettyä sähköaseman tilaa. Samalla tuulivoimayhtiön pitää toimia viranomaisvaatimusten ja kulloinkin voimassa olevien standardien ja määräysten mukaisesti. 

Asiakkaisiimme lukeutuu tuulivoimatuottajia, joilla on rajalliset resurssit oman valvomon perustamiseksi. Empowerin valvonta- ja käyttöpalvelu on ympärivuorokautista toimintaa, jonka avulla tuulivoimalat ja siihen liittyvä sähköasema valvotaan ja hallitaan luotettavasti Empowerin Porvoon valvomossa.

Tuulipuiston käytönhallinta

Empower tarjoaa seuraavia käyttöpalveluita, joita tarvitaan tuulivoimalan perustoimintaan Suomessa. Voimme auttaa sinua kaikkien tai vain yksittäisten toimintojen kanssa - tarpeidesi mukaan:

  • Reaaliaikainen tiedonkeruu ja toimitus markkinaosapuolille
  • Raportointipalvelut viranomaisille
  • Käyttömestaripalvelu
  • Sähköaseman ja voimalaitosturbiinin monitorointi ja etäohjaus

Haluatko lisätietoja?