Konsernitilinpäätös

1.1.-31.12.2018

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2018

Empower Oyj on Empower-konsernin emoyhtiö, joka aloitti toimintansa joulukuussa 2015 konsernin rakennejärjestelyiden yhteydessä. Empower- konserni perustettiin 1998, kun PVO:n verkonrakentamisen ja kunnossapidon toiminnot yhtiöitettiin. 

Empower Oyj noudattaa konsernitilinpäätöksessään IFRS-laskentaperiaatteita. 

Avainluvut

252,7M€

Liikevaihto

252,7M€

Liikevaihto

8,9M€

Käyttökate (EBITDA)

8,9M€

Käyttökate (EBITDA)

8,7M€

R&D -investoinnit

8,7M€

R&D -investoinnit

1700

Osaajaa

1700

Osaajaa

Arvio yhtiön liiketoiminnasta, taloudellisesta asemasta, tuloksesta ja muista liiketoiminnan kehittämiseen vaikuttavista tekijöistä

Empower on kansainvälinen palveluita ja digitaalisia alustoja tuottava yritys, joka rakentaa älykästä yhteiskuntaa. 

Liiketoimintamme kattaa voimalaitosten ja tehtaiden kunnossapidon, energiamarkkinatoimintojen toteuttamisen sekä älykkäiden sähköverkkojen ja tietoliikenneyhteyksien rakentamisen ja ylläpidon. Kehitämme digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen pitkäaikaista kokemusta edellä mainituista liiketoiminnoista. Kehitämme myös modulaarisia ohjelmistoja ja tuotamme palveluita energia-alan asiakkaidemme tietovirtojen ja big datan hallintaan. Toimintamme kattaa Pohjoismaat ja Baltian. 

Empower-konsernin liikevaihto tilikaudella 2018 kasvoi 3,0 %.  

Liikevaihto maittain ja sektoreittain ilmenee alla olevista taulukoista.

Liikevaihto maittain

 MEUR                           2018               2017       muutos % 
 Suomi 178,0  194,3  -8,4 
 Viro 35,5  23,2  53,1 
 Ruotsi 24,0  17,9  34,0 
 Latvia 13,2  14,0  -6,1 
 Liettua 2,0  2,8  -26,6 
 Muu 0,0  -6,8   
 Konserni                          252,7  245,3  3,0 

 

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain

 MEUR               2018              2017       muutos % 
 Power 120,9  111,8  8,1 
 Connectivity 59,2  47,5  24,5 
 Smart Industry 47,3  67,8  -30,3 
 Energy Intelligence       25,2  25,0  1,1 
 Muu 0,0  -6,8   
 Konserni   252,7    245,3  3,0 

 

Power-, Connectivity- ja Energy Intelligence -liiketoimintojen liikevaihdot kasvoivat markkinoilla kilpailukyisellä palvelu- ja tuoteportfoliolla. Smart Industry -liiketoiminnassa liikevaihdon lasku johtui yhden asiakkaan ulkoistussopimuksen  loppumisesta. Konsernin tilauskanta vahvistui edelleen vuoden aikana ja tilauskannan näkymä vuodelle 2019 on suotuisa kattaen tilikauden alussa >80% vuoden 2019 liikevaihtotavoitteesta. 

Empowerin käyttökate 8,9M€ pieneni edelliseen tilikauteen verrattuna muutamien projektien heikompien katteiden johdosta Connectivity- ja Power-liiketoiminnoissa. Power- ja Connectivity-liiketoimintojen käyttökate oli myös markkinoiden kilpailutilanteen johdosta epäsuotuisa. Connectivity-liiketoiminnan käyttökatteeseen vaikutti myös merkittävien uusien sopimusten vaatima nopea toimintojen kasvattaminen. Smart Industry ja Energy Intelligence – liiketoimintojen käyttökatteet olivat hyvällä tasolla. Vuodelle 2019 katenäkymät ovat kaikille liiketoiminta-alueille suotuisammat kuin olivat vuonna 2018. 

Käyttökate maittain ja liiketoiminta-alueittain ilmenee alla olevista taulukoista:

Käyttökate maittain

  2018                      2017                            muutos €  
1000 €  
       1000 €       % liikevaihdosta        1000 €       % liikevaihdosta 
 Suomi 6 754  3,8  14 613  7,5  -7 859  
 Ruotsi -757  -2,1  1488  6,4  -2 245  
 Viro 920  3,8  -600  -3,4  1 520  
 Latvia 1 788  13,6  703  5,0  1 085  
 Liettua 245  12,0  193  6,9  52  
 Muu -45         
 Konserni                          8 905  3,5  16 397  6,7  -7 492  

 

Käyttökate liiketoiminta-alueittain

  2018                      2017                           muutos €  
1000 €  
      1000 €       % liikevaihdosta         1000 €      % liikevaihdosta 
 Power 994  0,8  3 701  3,3  -2 707  
 Connectivity -1 817  -3,1  1 266  2,7  -3 082  
 Smart Industry 3 797  8,0  6 479  9,6  -2 682  
 Energy Intelligence 5 231  20,7  4 989  20,0  243  
 Muu 699    -38    737  
 Konserni                          8 905  3,5  16 397  6,7  -7 492  

 

Empower-konsernin 2018 tulokseen kirjattiin edelleen -2,6 M€ suuruinen tappio johtuen lopetettujen liiketoimintojen projektien loppuun saattamisesta. Lopetettujen liiketoimintojen tulo- ja menovirrat olivat vähäisiä vuoden 2018 lopussa, joten niiden erillisraportointi lopetettiin tilikauden loppuessa. 

Liiketoiminnan alkuvuoden syklisyyden vaikutusten sekä lopetettujen liiketoimintojen vaikutukset heikensivät konsernin rahavirtaa tilikaudella 2018, mikä johti yhtiöissä tiukkaan likviditeettitilanteeseen sekä kovenanttirikkomuksiin konsernin rahoitussopimuksissa. Yhtiölle myönnettiin seniorilainarahoitusta 8 M€ toukokuussa. Lisäksi kassavirran systemaattisella tehostusohjelmalla tilikauden aikana kassatilanne saatiin tyydyttävälle tasolle vuoden loppuun mennessä. Empowerin jatkuvan liiketoiminnan vakaa ja kasvava tilauskanta ja tulevaisuuden megatrendien jatkuminen edesauttoivat kassatilanteen tervehdyttämistä kannattavien liiketoimintojen kautta.

Konsernin keskeiset tulostiedot

 MEUR                 2018                 2017  
 Liikevaihto 252,7   245,3  
 Käyttökate 8,9   16,4  
 Jatkuvat liiketoiminnot, tilikauden tulos      -6,8   0,5  
 Päättyvät liiketoiminnot, tilikauden tulos      -2,6   3,2  
 Tilikauden tulos -9,5   3,6  

 

Merkittävät tapahtumat tilikaudella ja tilikauden päättymisen jälkeen

Vuoden 2018 aikana Empowerin liiketoiminta kehittyi suotuisasti. Vuoden 2019 aikana toteutuvaa ja pitkäaikaisempaa tilauskantaa kasvatettiin kaikilla liiketoiminta-alueilla. Myös asiakaskunta laajeni ja monipuolistui edelleen. Empowerin asiakastyytyväisyys ja lojaliteetti oli tehtyjen palautetutkimusten perusteella hyvä. 

Power- liiketoiminnan kasvua tukeva uusiutuvan energian megatrendi jatkui erittäin voimakkaana maailmanlaajuisesti. Erityisesti tuulivoiman välillisen kysynnän lisääntyminen B2B- ja kuluttujasektorilla näkyi selvästi tuulivoimapuistojen rakennushankkeiden merkittävänä lisääntymisenä. Myös tuulivoiman takaisinmaksuajat ja tuotot ovat ajaneet monien ei uusiutuvien energialähteiden ohi taloudellisessa mielessä.  Empower oli johtava toimittaja sekä Suomen että Ruotsin tuulipuistojen rakennusprojekteissa. Yhtiö voitti myös isoja voimansiirtoverkon rakennusprojekteja Ruotsissa. Lisäksi sovimme Suomen ensimmäisen digitaalisen sähköaseman toimittamisesta. 

Tietoliikennesektorilla Empower vahvisti asemaansa suurimpana toimijana Suomessa. Asema vahvistui entisestään Empowerin voitettua merkittäviä uusia asiakassopimuksia. Täysin digitalisoitu toimitusprosessi vahvisti laatujohtajuutta. Empower solmi lisäksi digitaalisia kumppanuuksia esimerkkinä tunnetun avaruusteknologiatoimijan kanssa liittyen AR etähallintaan ja operatiiviseen työhön Empowerilla. 

Smart Industry -liiketoiminnan ponnistelut digitaalisen tuotteiden kehittämiseksi tuottivat hyvää tulosta. Yhtiö perusti digitaalisen Smart Factoryn Haminaan. Smart Factoryssä toteutetaan esim. IoT- ja 5G-ratkaisuja. Liiketoiminnan läpinäkyvyys mahdollistaa informaation käytön läpi koko arvoketjun asiakkaista toimittajiin. Sen kautta tehostamismahdollisuudet ja tuotannon optimoinnin mahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Lisäksi vanhoille ja uusille asiakkaille tehtiin lukuisia digitaalisia tarjouksia ja pilotteja edelleen vahvistamaan tehtaiden ylläpito- ja palvelutoimintaa. Alueelliset palvelut onnistuivat kasvattamaan liiketoimintaansa poislukien yhden asiakkaan asiakassopimuksen loppuminen.   

Energy Intelligence -liiketoiminnan markkinajohtajuus vahvistui Suomessa. Markkina-asema laajeni Pohjoismaissa mm. merkittävällä CIS-toimituksella Ruotsiin ja Norjaan. Enerim-alustan kehitys edistyi odotetusti tuoden useita uusia moduleita asiakkaidemme käyttöön. Empowerin markkinaosuus jatkoi edelleen voimakasta kasvua uusien asiakkuuksien myötä energiayhtiöiden asiakastietojärjestelmätoimituksissa. Energy Intelligence -palveluihin kohdistunut kysyntä kasvoi voimakkaasti tilikaudella ja asiakasuskollisuus säilyi erittäin korkealla tasolla.  

Empower on panostanut merkittävästi sekä toiminnallisten prosessien että uuden palvelutarjooman kehittämiseen digitaalisaatiota ja uusia teknisiä innovaatioita hyödyntäen. Esimerkkeinä panostuksestamainittakoon Connectivity-liiketoiminnan laatujohtajuutta tukeva täysin digitalisoitu toimitusprosessi, Smart Factoryn perustaminen Haminaan, kansainvälistä kiinnostusta herättänyt turvallisuusratkaisumme EmSafe sekä sähköverkkojen työaikaisten maadoitusten hallintaan kehitetty EmTEM-ratkaisu.

Tutkimus ja tuotekehitys

Laadukkaan ja asiakaslähtöisen toiminnan sekä tehokkaan palvelukehityksen mahdollistamiseksi myös jatkossa, olemme vahvistaneet merkittävästi R&D-organisaatiotamme sekä kehittäneet tietoturvallisen ja luotettavan teknologia-alustan tulevaisuuden asiakastarpeita varten. 

Empower-konsernin yhtiöt tekivät tutkimus- ja tuotekehityshankkeita alustoihinsa mm. energian mittaukseen ja laskutukseen liittyvissä tietojärjestelmien kehittämisessä sekä tieto- ja sähköverkkojen asennus- ja huoltotöiden työnsuunnittelu- ja ohjausjärjestelmissä. Yhtiö panosti myös voimakkaasti turvallisuutta ja tuotannon tehokkuutta parantaviin digitaalisiin tuotteisiin ja ratkaisuihin. 

Konsernin yhtiöiden tuotekehityskustannukset tilikaudella 2018 olivat 8,7 M€ (- 7,9 M€) vastaten 3,4 % (3,2 %) konsernin yhtiöiden liikevaihdosta.

Henkilöstö
                  2018                 2017  
  Henkilöstö keskimäärin    
    Jatkuvat toiminnot 1 629   1 661  
    Lopetetut toiminnot      14   22  
  Palkat ja palkkiot      70 833   73 475  

 

Investoinnit

Empower-konsernin yhtiöt tekivät tilikaudella ylläpito- ja vuosi-investointeja sekä tietojärjestelmäinvestointeja yhteensä 12,5 M€ (7,5 M€). 

Arvio tulevasta kehityksestä ja liiketoiminnan näkymät

Vuoden 2018 päättyessä konsernin tilauskanta on erittäin hyvä ja usealle tulevalle vuodelle jakautuva. Kannattavuusnäkymät ovat hyvät Smart Industry ja Energy Intelligence -liiketoiminnoissa. Power- ja Connectivity-liiketoimintojen kannattavuuden uskotaan paranevan nykyisestään tehostusohjelmien sekä markkinatilanteen paranemisen myötä. Liikevaihdon ennakoidaan kasvavan maltillisesti laadun ja tehokkuuden varmistamiseksi.

Arvio riskeistä

Konsernin tulokseen vaikuttavat suurimpien asiakassegmenttien toimialariskit. Realisoituessaan ne saattavat heikentää Empower-konsernin yhtiöiden palvelujen kysyntää. 

Empower-konsernin yhtiöillä on muutamia isoja, vakavaraisia asiakkaita, joiden ostokäyttäytymisellä voi olla huomattava merkitys ko. liiketoiminnan tulokseen. 

Materiaali- ja laitehankintojen hintariskiä minimoidaan sopimusteknisesti. Palkkojen, palveluiden ja materiaalien hankintakustannukset voidaan siirtää myyntihintoihin osittain tai viiveellä.  

Yrityksellä on isoja projekteja, joissa häiriöt alihankinta- ja materiaaliketjussa ovat mahdollisia esim. laadullisten tai toiminnallisten ongelmien vuoksi. 

Omaisuus- ja vastuuvahinkoja vastaan konserniyhtiöillä on vakuutukset.  

Konsernin rahoituksen riittävyyteen liittyviä riskejä on käsitelty alla kohdassa ”Toiminnan jatkuvuus (going concern)”, mutta yleisesti ottaen rahoitukseen ja likviditeettiin liittyvät riskit ovat mahdollisia, koska yrityksen projektiliiketoiminta vaatii miljoonia euroja pääomaa. Yrityksellä on myös SEK/EUR-valuuttariskiä lähinnä Power-liiketoiminnan projektien SEK-nettopositioiden osalta, joita suojataan säännöllisesti 6-12 kk perspektiivillä, mutta projektien kestäessä jopa yli 3 vuotta täysin aukotonta suojausta ei ole mahdollista eikä taloudellisesti järkevää tehdä. SEK valuuttasuojaus on aloitettu vuonna 2019 ensimmäisellä kvartaalilla.

Toiminnan jatkuvuus (Going concern)

Empower Oyj:n mezzanine-rahoittajat ovat konvertoineet 28,25 M€ saataviaan yhtiön omaan pääomaan B-osakkeiksi. Tämä osakepääoman korotus merkittiin joulukuussa 2017 ja rekisteröitiin huhtikuussa 2018. Konvertoinnin myötä Empower-konsernin oma pääoma nousi positiiviseksi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2018, mutta kääntyi negatiiviseksi 31.12.2018 mennessä. Maaliskuussa 2018 solmitulla sopimuksella yhtiön aiempien rahoitusyhtiöiltä saamien pankkilainojen laina-aika pidennettiin heinäkuun 2019 loppuun. Vuoden 2018 lopussa lainat luettiin lyhytaikaiseen velkaan ja niiden uudelleenjärjestely on ajankohtainen heinäkuussa 2019. Yhtiön tiedossa ei ole uhkaavaa kannetta tai merkittäviä asiakassopimuksien päättymistä, joka voisi oleellisesti heikentää toiminnan käyttökatetta tai kassavirtaa. 

Konsernin taserakenne on velkaantunut ja konserni on jatkuvissa neuvotteluissa rahoittajien kanssa tilanteen parantamiseksi. Neuvotteluiden tuloksena senior lainanantajien kanssa sovittiin 5 M€ lainasta kesäkuussa 2019 tarkoituksena varmistaa toiminnan jatkuvuus. Konsernin nykyiset senior-lainat erääntyvät heinä-elokuussa 2019. Toiminnan jatkuvuus on riippuvainen rahoitusneuvotteluista ja konserni odottaa näiden neuvotteluiden onnistuvan, joiden seurauksena rahoitusta tullaan jatkamaan suotuisemmin ehdoin. Toisaalta konsernin jatkuvien liiketoimintojen kannattavuuskehityksen odotetaan kehittyvän, jolla on edelleen positiivinen vaikutus kassavirtaan. Konsernin likviditeetin siis odotetaan kehittyvän positiivisesti kausivaihtelua noudattaen, painottuen toiselle vuosipuoliskolle. Yhtiö pitää rahoittajiaan ajan tasalla säännöllisesti raportein ja neuvotteluin, ja rahoittajat tuntevat yhtiön näkemyksen mukaan varsin hyvin yhtiön liiketoimintojen tilanteen ja ennusteet. Rahoittajien kannat yhtiön voimassaoleviin kovenanttirikkomuksiin ovat olleet johdonmukaisia. 

Yhtiön osakkeet

Emoyhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 1 600 000 osaketta jakautuen 1000000 A-sarjan äänivaltaiseen osakkeeseen ja 600000 B-sarjan äänivallattomaan osakkeeseen. B-sarjan osakkeilla on yhtiöjärjestyksessä tarkemmin mainittu etuoikeus yhtiön osinkoon A-sarjan osakkeisiin nähden.

Oikeudelliset riita-asiat

Kilpailu- ja kuluttajavirasto teki tytäryhtiö Empower IN Oy:ssä ja konsernin silloisessa emoyhtiössä TPI Holding Oy:ssa vuonna 2013 tarkastuksen koskien Empower IN Oy:n (ent. Empower Oy) mahdollista osuutta edellisellä vuosikymmenellä kilpailulain vastaiseen toimintaan Suomessa voimajohtorakentamis- ja suunnitteluliiketoiminnassa. Tarkastus oli käynnistetty Empower IN Oy:n toimesta sen tietoon saatettujen väitteiden vuoksi ja siten Empower-konserniin kuuluvat yhtiöt, mukaan lukien Empower Oyj ovat vapautettuja mahdollisesta seuraamusmaksusta. Markkinaoikeus on 30.3.2016 antamallaan päätöksellä (ei lainvoimainen) hylännyt kilpailu- ja kuluttajaviraston seuraamusmaksuesityksen vanhentuneena. Viranomainen on valittanut asiasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Mikäli korkein hallinto-oikeus päätyy lainvoimaiseen ratkaisuun, jossa Empower IN Oy (ent. Empower Oy) on syyllistynyt kilpailulain vastaiseen toimintaan, saattaa tästä aiheutua vahingonkorvausvaateita. Käytettävissä olevaan tietoon perustuen yhtiön hallitus ei näe tarvetta varauksen muodostamiselle asiaan liittyen.

Yhtiön johto

Empower Oyj:n hallitukseen ovat tilikauden aikana kuuluneet:

Varsinaiset jäsenet:

Bo Elisson (puheenjohtaja)

Johan Bjurström

Rainer Häggblom

Matti Manninen

Kristofer Runnquist (01.01–29.05.2018)

Tommy Wikström (29.05–31.12.2018)

Toimitusjohtaja:

Jari Onniselkä

Tilintarkastajat:

KHT-yhteisö Ernst and Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Anders Svennas

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön tilikauden tappio 6 658 830,13 € siirretään taseen voitto- ja tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

Vuosikertomus 2018

Vuosikertomus 2018 on ladattavissa kokonaisuudessaan PDF-tiedostona. Raportti sisältää vuoden 2018 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen.

Lataa vuosikertomus