Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus 2018

Vuoden 2018 aikana Empower-konsernin liiketoiminta kehittyi suotuisasti, vaikka kasvun myötä koettiin myös haasteita. Konsernin liikevaihto tilikaudella 2018 kasvoi 3,0 % ja kilpailukykyisen palvelu- ja  tuoteportfoliomme ansiosta kasvua syntyi lähes kaikissa liiketoiminta-alueissamme. Ainoana poikkeuksena oli Smart Industry, jossa liikevaihdon lasku liittyy yhden pitkäaikaisen palvelusopimuksen päättymiseen.  

Empower-konsernin käyttökate tilikaudella 2018 oli 8,9M€ ja jäi hieman asettamastamme tavoitteesta. Merkittävien uusien palvelusopimusten käynnistyminen edellytti nopeaa toimintojen kasvattamista ja asetti haasteita näiden kannattavuudelle. Lisäksi epäsuotuisa kilpailutilanne henkilöstövaltaisissa liiketoiminnoissamme vaikutti heikentävästi käyttökatteeseemme.   

Konsernimme tilauskanta vahvistui tilikauden aikana ja pääsimme aloittamaan vuoden 2019 positiivisilla tulevaisuudennäkymillä tilauskantamme kattaessa jo yli 80 prosenttia vuoden 2019 liikevaihtotavoitteesta. 

Toteutamme älykästä yhteiskuntaa 

Power-liiketoiminnassa kysyntä kohdistui erityisesti uusiutuvan energian hankkeisiin. Empower valittiin toteuttamaan Suomen ensimmäiset täysin markkinaehtoiset tuulipuistot ja uusiutuvan energian hankeportfoliomme kasvoi merkittävästi niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Lisäksi voitimme suuria voimansiirtoverkon rakennusprojekteja Ruotsissa ja olimme Suomen kantaverkon ensimmäisen digitaalisen sähköaseman toimittaja. 

Connectivity-liiketoiminta vahvisti Empowerin asemaa Suomen suurimpana toimijana, kun uusien merkittävien asiakassopimusten toimitukset käynnistyivät alkuvuonna 2018. Tämä edellytti nopeaa toimintojen kasvattamista ja asetti siksi haasteita niin kannattavuudelle kuin asiakastyytyväisyydelle. Liiketoiminnassa käyttöönotettu täysin digitalisoitu toimitusprosessi paransi toimitusten laatua huomattavasti ja loppuvuodesta solmittu kumppanuus avaruusteknologiasta tunnetun toimittajan kanssa toi AR-etätyön Empowerin palveluvalikoimaan.  

Smart Industry -liiketoiminnan ponnistelut digitaalisen tuotteiden kehittämiseksi tuottivat hyvää tulosta. Digitaalisten tuotteidemme kysyntä oli voimakasta niin vanhojen kuin uusienkin asiakkaidemme keskuudessa. Pilotoimme useissa tuotantolaitoksissa IoT-teknologiaan pohjautuvaa ylläpito- ja palvelutoinintaa ja avasimme Haminaan Smart Factoryn, jonne siirsimme huoltokeskus- ja konepajatoimintoja muista toimipisteistä. Smart Factoryssä perinteinen teollisuus hyödyntää uusinta teknologiaa, kuten IoT- ja 5G-ratkaisuja. Toiminnan läpinäkyvyys tarjoaa ajantasaista tietoa omalle organisaatiolle sekä asiakkaille ja alihankkijoille ja tarjoaa rajattomasti madollisuuksia toiminnan tehostamiseen ja olosuhteiden optimointiin.  

Etenimme voimakkaasti myös Energy Intelligence -liiketoiminnassa. Vahvistimme markkinajohtajuuttamme Suomessa ja kasvatimme asemaamme Pohjoismaissa. EnerimCIS-alustan kehitys edistyi odotetusti tuoden useita uusia moduleita asiakkaidemme käyttöön ja sovimme alustan toimituksesta Ruotsiin ja Norjaan. Energy Intelligence -liiketoiminnan palveluiden kysyntä kasvoi myös voimakkaasti lisäten mm. etäluenta- ja mittaustiedonhallintapalveluiden volyymiä yli 20 prosenttia. 

Investoinnit digitaaliseen tulevaisuuteen 

Yksi nopeimmin kasvavista liiketoiminta-alueistamme on digitaaliset ratkaisut, joita toimitamme sekä teollisuuden käyttöön että energia-alalle. Laajensimme IoT-teknologiaosaamistamme hankkimalla alkuvuonna teknologiaratkaisuihin keskittyneen TreLabin toiminnot. Panostamme strategiamme mukaisesti jatkossakin vahvasti älykkäämmän yhteiskunnan toteuttamiseen ja digiratkaisujen kehittämiseen. Asiakkaalle tämä merkitsee Empowerin teknologiakyvykkyyksien vahvistamista ja entistä laajempia mahdollisuuksia ratkaista asiakkaiden huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä haasteita analytiikan avulla hyödyntäen koko organisaation ammattitaitoa.   

Vuoden 2018 aikana vahvistimme merkittävästi R&D-organisaatiotamme ja investoimme 8,7 miljoonaa euroa tuotekehitykseen, mikä vastasi 3,4 %:a konsernin liikevaihdosta. Suuntaamme tuotekehityksen panostukset myös jatkossa energian mittaukseen ja laskutukseen liittyvien tietojärjestelmien sekä tieto- ja sähköverkkojen asennus- ja huoltotöiden työnsuunnittelu- ja ohjausjärjestelmien kehittämiseen sekä  turvallisuutta ja tuotannon tehokkuutta parantaviin digitaalisiin tuotteisiin ja ratkaisuihin.   

Riittävän pieni välittämään, tarpeeksi suuri toteuttamaan 

Empowerin perustamiskokous pidettiin 15.12.1998 Pohjolan voiman pääkonttorissa Mikonkadulla Helsingissä. Juhlistimme vuoden 2018 lopussa konsernimme 20-vuotismerkkipäivää yhdessä kaikkien empowerilaisten kesken kokoontumalla kakkukahveille niin työmailla kuin toimistoissakin Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa. Tuleva vuosi 2019 onkin Empowerissa jo kahdeskymmenesensimmäinen toimintavuosi, mikä kertoo yhtiömme uudistumiskyvystä ja palveluportfoliomme kestävästä kiinnostavuudesta. 

Tärkein voimavaramme on henkilöstö, joka toimi myös 20-vuotislahjoituksemme kohteen valitsijana. Empowerin liiketoiminnoilla on suuri vaikutus energiatehokkuuteen sekä ilmastoasioihin ja henkilöstömme valinnat kohdistuivat vastaaviin teemoihin. Lahjoitimme WWF Suomi:n ilmastotyöhön, mahdollistimme koodikerhotoiminnan 60 lapselle sekä teimme energia-alaa tunnetuksi tarjoamalla perusopetuksen käyttöön kaksi energian oppimispakettia, joilla peruskoululaiset voivat tutustua uusiutuvan energian tuotantoon, varastointiin ja käyttöön.  

Haluan kiittää asiakkaitamme onnistuneesta yhteistyöstä ja henkilöstöämme sekä kumppaneitamme menestyksemme varmistamisesta. Vuoden 2018 päättyessä konsernimme tilauskanta on erittäin hyvä ja ulottuu usealle vuodelle, joten yhtiömme tulevaisuudennäkymät ovat valoisat. Tavoitteemme on vuonna 2019 kasvaa hallitusti laadun ja tehokkuuden varmistamiseksi sekä toteuttaa älykästä yhteiskuntaa yhdistämällä vahvan toimialaosaamisemme digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin. 

Jari Onniselkä 

Toimitusjohtaja, Empower-konserni