Liiketoiminta

Toimitusketjun läpinäkyvyys

Empowerin liiketoiminnan luonteesta johtuen yksi keskeisistä vastuullisuusteemoista on hankintojen vastuullisuus.

Empowerille on tärkeää, että yhtiön jokainen kumppani on sitoutunut noudattamaan korkeimpia lainsäädännöllisiä ja eettisiä vaatimuksia liiketoiminnassaan. Empower auditoi myös kumppaneitaan säännöllisesti. Hyvässä yhteisymmärryksessä toteutetut tarkastuskierrokset toimivat apukeinona toiminnan kehittämiselle ja yhteisten merkitysten tunnistamiselle.

Voimajohtopylväiden toimittajan auditiointi

Empower toimii yhteiskunnalle kriittisillä toimialoilla, joten toiminnan laatu ja turvallisuus ovat tärkeitä strategisia painopisteitä.

– Materiaalin ja palvelun toimittajat ovat osa Empowerin palveluketjua, ja siksi varmistamme, että he täyttävät kriteerimme. Luokittelemme toimittajakumppanit liiketoiminnan kriittisyyden kannalta sekä kestävän kehityksen ja tietoturvavaatimusten perusteella. Heidän on täytettävä Empowerin vastuullisen toimintatavan ohjeiden ja tilaajavastuulain vaatimukset. Luokituksesta riippuen teemme toimittajille laajuudeltaan erilaisia auditointeja kuten HSEQ®-arviointi (Health, Safety, Environment, Quality), toimialakohtainen auditointi ja ns. UPA-auditointi (Työturvallisuuskeskuksen Alihankintayritysten turvallisuusarviointi), kertoo hankintajohtaja Veli-Matti Sääski.

Baoding Mast Import & Export Company Limited on vuonna 1998 perustettu tehdas Quanzhoun Cityssä, Etelä-Kiinassa. Heidän päätuotteitaan ovat voimajohtopylväät ja telemastot. Suoritimme auditoinnin heidän tehtaallaan viime kesänä, kun aloitimme toimittajayhteistyön. Näin varmistimme merkittävän uuden toimittajan tuotteiden ja tuotannon laadun sekä toiminnan ja laatujärjestelmän vaatimustenmukaisuuden.

Yrityksen johtaja Niu Hanjun on tyytyväinen yhteistyöhön.

– Meille on ilo olla Empowerin toimittaja. Meillä on ISO 9000 -laatujärjestelmä ja tuotteillamme CE-sertifikaatti. Empowerin meille tekemä toimittaja-auditointi on meille kunnia-asia. Empower on yksi tärkeimpiä asiakkaitamme. Teemme parhaamme parantaaksemme palveluamme ja laatua pitkällä tähtäimellä, jotta voimme olla luotettava toimittaja Empowerille, kertoo Niu Hanjun.

Innovointi

Empower on systemaattisesti panostanut tuotekehitykseen ja luonut teknologisia innovaatioita turvallisuuteen ja optimaaliseen tuotantoon liittyen.

Vuonna 2018 Empower nopeutti IoT-teknologian kehitystyötään hankkimalla TreLabin kehittämät reaaliaikaiseen mittausteknologiaan perustuvat ratkaisut. Hankinnalla vahvistettiin yhtiön teollisuudelle suunnattuja digitaalisia ratkaisuja ja kehitettiin uusia IoT-teknologiaa hyödyntäviä palveluita.

Empowerin digitaaliset tuotteet edistävät asiakkaidemme liiketoiminnan vastuullisuutta

Vuoden 2018 aikana Empower loi viisi uutta MVP-tuotetta ja kehitystiimeissä työ jatkuu useiden ideoiden parissa - vuodelle 2019 yhtiö asetti tavoitteekseen tuottaa 200 uutta kestävää kehitystö tukevaa ideaa. Empowerin oma T&K-toiminta siirtyi myös agile-malliin ja tähän liittyvät työmetodit sekä sitä tukeva infrastruktuuri otettiin käyttöön koko konsernissa. Syvä asiantuntijuutemme energia-alalla on kysyttyä, ja olemme mukana koordinoimassa sekä kansallisia että kansainvälisiä kehityshankkeita energia-alan murrokseen liittyen.

Energiajousto on työkalu vastuulliseen energiankäyttöön

Suomen sähkömarkkinoiden toimintaa edistävä viranomainen Energiavirasto valitsi Empowerin selvittämään varttitaseen vaikutuksia sähkömarkkinoiden eri toimijoihin ja kartoittamaan varttitaseeseen siirtymisen aikataulumahdollisuuksia. Empower teki selvityksen yhteistyössä Valor Partnersin kanssa. Selvityksessä tunnistettiin työkaluja sekä arvioitiin mahdollisia ongelmia ja haasteita sekä niiden vaikutusta 15 minuutin tasejaksoon siirtymisen implementointiaikatauluun.  

Nykyistä tuntia lyhyempään taseselvitysjaksoon siirtymisen tavoitteena on arvottaa sähköenergian hinta 15 minuutin aikajaksoille, koska sen oletetaan ohjaavan energiankäyttöä ja tasaavan kulutuspiikkejä. Varttitaseeseen siirtymisen odotetaan siis lisäävän sähkön kysyntäjoustoa, jonka yritykset pyrkivät automatisoimaan uusien teknologioiden avulla. Tiedon ja automaation avulla sähkön kulutusta voidaan siirtää hinnan ohjaamana ja käyttöä vähentää korkean hinnan aikana. 

Lähitulevaisuudessa jouston tarve kasvaa energiamarkkinoilla, sillä EU on asettanut tavoitteeksi nostaa uusiutuvan energiantuotannon osuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa sääolosuhteiden mukaan voimakkaasti vaihtelevan energiantuotannon, kuten aurinko- ja tuulivoiman lisääntymistä ja toisaalta säätökykyisemmän energiantuotannon, kuten lämpövoimatuotannon, poistumista markkinoilta.

Empower Digital Site helpottaa laitetilojen älykästä hallintaa

– Käynnistimme Digital Siten kehityksen muutama vuosi sitten tunnistaessamme, että etenkin tietoliikennetilojen dokumentaatio on monilta osin puutteellista tai vaikeasti hyödynnettävissä. Ratkaisuna ongelmaan nähtiin 360°-virtuaalikierros, jota kokeilimme ensimmäisen kerran Empowerin Harjavallan toimipisteessä sijaitsevan serveritilan dokumentointiin, kertoo Head of Operational Excellence and New Business Development Joonas Koivuniemi Empowerilta.

EmSightSDM helpottaa valvontaa Stora Enson tehtaalla

Empower asensi vuonna 2018 Stora Enson tehtaalle kaksi anturiteknologiaan perustuvaa EmSightSDM-järjestelmää. Tuotanto-olosuhteiden mittaamiseen ja optimointiin Empowerin kehittämä älytuote kerää dataa langattomien sensoreiden avulla.